Αρχική

Τα κοινωνικά δίκτυα σήμερα έχουν καταφέρει μια εκπληκτική διείσδυση στη καθημερινή ζωή και αποτελούν αντικείμενο έρευνας σε πολλούς επιστημονικούς τομείς. Το προτεινόμενο έργο στοχεύει να αξιοποιήσει τη τεχνογνωσία της ερευνητικής ομάδας σε θέματα κινητού υπολογισμού, μηχανικής μάθησης και τεχνολογίας λογισμικού για την επίτευξη σημαντικών ερευνητικών αποτελεσμάτων και επιστημονικών δημοσιεύσεων στην κρίσιμη αυτή περιοχή. Συγκεκριμένα, θα αναπτυχθούν θεωρητικά μοντέλα και αλγόριθμοι για τη διάχυση της πληροφορίας σε αυτά τα συστήματα με στόχο τη βελτίωση της πληροφορίας από πλευράς: (α) της σχετικότητας της πληροφορίας με τις ανάγκες του κάθε χρήστη, (β) της διαφύλαξης των προσωπικών στοιχείων των χρηστών και (γ) της εξασφάλιση της εγκυρότητας της πληροφορίας με χρήση τεχνικών που βασίζονται στην εμπιστοσύνη.

Μέσω του έργου, θα ενισχυθεί η συνεργασία και η δικτύωση μεταξύ του Τμήματος Πληροφορικής και των επιχειρήσεων της περιφέρειας Ηπείρου που δραστηριοποιούνται σε αυτό το χώρο (φορείς χρήστες). Στόχος επίσης είναι η ενσωμάτωση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που θα επιτευχθούν στις τοπικές επιχειρήσεις πληροφορικής με απώτερο στόχο την τεχνολογική και επιστημονική ενδυνάμωση και τη βελτίωση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας.